ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ป.6 ปี 2551 (สอบตอนกุมภาพันธ์ ปี 2552)

เฉลยและอธิบายโดย ออม

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ  ๑-๕

        คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติกำหนดให้มีสัญลักษณ์ประจำชาติ ๓ สิ่ง ได้แก่ สัตว์ประจำชาติ คือ ช้างไทย ดอกไม้ประจำชาติ คือ ดอกราชพฤกษ์ และสถาปัตยกรรมประจำชาติ คือ ศาลาไทย

        แม้ว่าคณะกรรมการฯ จะกำหนดให้ดอกราชพฤกษ์เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยแล้ว แต่มีผู้เข้าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะและการเรียกชื่อซึ่งมักสับสนกับพรรณไม้ในสกุลเดียวกัน อย่าง ชัยพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ กาฬพฤกษ์

        ราชพฤกษ์ แปลว่า ต้นไม้ของพระราชา ด้วยชื่อที่มีความหมายโดดเด่นและเป็นไม้ยืนต้นที่มีดอกสีเหลืองอร่ามตา ดอกราชพฤกษ์จึงได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ประจำชาติไทย

(ที่มาจาก องค์ความรู้ภาษาไทย โดย ราชบัณฑิตยสถาน)

 

๑. ข้อความข้างต้นใช้โวหารประเภทใดในการเขียน

ก.  สาธกโวหาร                               ข.  อุปมาโวหาร

ค.  บรรยายโวหาร                            ง.  พรรณนาโวหาร

(เฉลย ค. บรรยายโวหาร เพราะข้อความนี้ไม่มีการยกตัวอย่าง(สาธก) ไม่มีการเปรียบเทียบ (อุปมา) และไม่ได้ใช้ถ้อยคำที่ทำให้เห็นภาพชัดเจน (พรรณนา) เป็นเพียงการบอกเล่าเรื่องราวธรรมดา)

๒. สาระสำคัญของข้อความนี้เกี่ยวกับเรื่องใด

        ก.  ดอกไม้ประจำชาติไทย                     ข.  ศาลาไทย

        ค.  ช้างไทย                                        ง.  ชาติไทย

(เฉลย ก. ดอกไม้ประจำชาติไทย เต็มๆเลยค่ะที่ย่อหน้าที่สองและสุดท้าย กล่าวถึงแต่ดอกราชพฤกษ์)

๓. ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น

ก.  ดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำชาติ    

ข.  ราชพฤกษ์แปลว่าต้นไม้ของพระราชา

ค.  ราชพฤกษ์มีชื่อซึ่งมีความหมายโดดเด่น          

ง.  ดอกราชพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นมีดอกสีเหลือง

(เฉลย ค. ราชพฤกษ์มีชื่อซึ่งมีความหมายโดดเด่น

ข้อคิดเห็น คือ สิ่งที่เป็นความคิดของแต่ละคน อาจไม่เหมือนกันก็ได้ ถูกหรือผิดก็ได้ เพราะเป็นความคิดเห็น

ข้อ ก. เป็นข้อเท็จจริง ข. ก็เป็นข้อเท็จจริง ง. ก็ยังคงเป็นข้อเท็จจริง เพราะเป็นข้อมูลจริง เห็นๆกันอยู่ ส่วน ค. นั้นบอกว่าราชพฤกษ์มีชื่อโดดเด่น ซึ่งบางคนอาจคิดว่ามันไม่โดดเด่นก็ได้ค่ะ มันเลยเป็นความคิดเห็น ^^)

๔. "คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติกำหนดให้มีสัญลักษณ์ประจำชาติไทย"

กำหนดมีความหมายตรงกับข้อใด

ก.  ตราไว้                                     ข.  แต่งตั้ง

ค.  เจาะจง                                    ง.  ระบุ

(เฉลย ก. ตราไว้          ข้อนี้แอบยากนะคะสำหรับเด็ก ป.6 เราไม่ได้พกพจนานุกรมเข้าไปสอบด้วย ข้อนี้เล่นถามความหมายคำกันเลยทีเดียว ถ้าเป็นแบบนี้ให้ดูที่บริบทของเนื้อหา

แต่งตั้ง คือ การยกย่อง ให้มียศ

เจาะจง และ ระบุ มีความหมายเดียวกันค่ะคือ มุ่งไป ตั้งใจเฉพาะ

แล้วมันเกี่ยวกับการกำหนดเอกลักษณ์ของชาติไหมคะ ไม่เกี่ยว!!!!!

เพราะฉะนั้นต้องเป็นคำว่า ตราไว้ เพราะ ตราไว้ คือกำหนดสิ่งที่เห็นชัด สัญลักษณ์ คือตราไว้ให้รู้กันไปเลย)

๕.  ข้อใดถูกต้องตามเนื้อเรื่อง

ก.  ราชพฤกษ์นิยมปลูกในประเทศไทย              

ข.  ราชพฤกษ์มีชื่อเสียงและดอกเป็นมงคล

ค.  ราชพฤกษ์ให้ร่มเงาและออกดอกตลอดปี          

ง.  ราชพฤกษ์เป็นเครื่องหมายของพระราชา
 
(เฉลย ข. ราชพฤกษ์มีชื่อเสียงและดอกเป็นมงคล 
จากข้อความเขาไม่ได้บอกสักนิดว่านิยมปลูกที่ไหน ไม่ได้บอกเลยว่าออกดอกออกผล ร่มเงาเป็นอย่างไร - -" และก็ไม่ได้บอกเลยว่าเป็นเครื่องหมายของพระราชา เขาแค่บอกว่า หมายถึง ต้นไม้ของพระราชา อ่านดีๆนะคะ
เพราะฉะนั้นตอบ ข.)

๖.  ข้อใดแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกรองที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง

        ก.      มีสลึง / พึงประจบ / ให้ครบบาท //   อย่าให้ขาด /สิ่งของ / ต้องประสงค์ //

                จงมักน้อย / กินน้อย / ค่อยบรรจง //        อย่าจ่ายลง / ให้มาก / จะยากนาน //

        ข.      มีสลึง / พึงประจบให้ / ครบบาท //   อย่าให้ขาด / สิ่งของต้อง / /ประสงค์ //

         จงมักน้อย /  กินน้อยค่อย / บรรจง //      อย่าจ่ายลง / ให้มากจะ / ยากนาน //

        ค.      มีสลึงพึง / ประจบ / ให้ครบบาท //   อย่าให้ขาด / สิ่งของ / ต้องประสงค์ //

         จงมักน้อย / กินน้อย / ค่อยบรรจง //       อย่าจ่าย / ลงให้มาก / จะยากนาน //

        ง.      มีสลึงพึง / ประจบให้ / ครบบาท //   อย่าให้ / ขาดสิ่งของ / ต้องประสงค์ //

         จงมักน้อย / กินน้อยค่อย / บรรจง //       อย่าจ่ายลง / ให้มากจะ / ยากนาน//

(ตอบ ก. เพราะจากตัวเลือกนี้เป็นคำประพันธ์ประเภทไหนคะ ใช่แล้ววววว อ่านดูดีๆนี่คือกลอนสุภาพหรือที่เราเรียกกันว่ากลอน ๘ นั่นเอง แล้วกลอน ๘ เขาอ่านกันยังไง

กลอน ๘ จะเว้น แบบนี้ค่ะ ๐๐๐/๐๐/๐๐๐ อ่านแบบนี้ทุกวรรค แต่ แต่ แต่ และแต่ ข้อยกเว้นของกลอน ๘ คืออะไรคะ เขาอนุโลมให้วรรคหนึ่งมีคำได้ตั้งแต่ ๗-๙ คำ ถ้าวรรคไหนมี ๗ คำ ให้อ่าน ๐๐/๐๐/๐๐๐ แต่ถ้ามี ๙ คำให้อ่าน ๐๐๐/๐๐๐/๐๐๐ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้สังเกตคำดีๆนะ ถ้าเป็นคำๆเดียวก็อย่าอ่านฉีกคำเด็ดขาด)

๗.  คำประพันธ์จากข้อ ๖ เป็นคำประพันธ์ประเภทใด

        ก.  กลอนสักวา                                       ข.  กลอนสุภาพ

        ค.  กลอนบทละคร                                ง.  กลอนดอกสร้อย

(ตอบ ข. กลอนสุภาพ สังเกตได้ว่า วรรคหนึ่งมี ๘ คำค่ะ ^^ มี ๔ วรรคนั่นคือ ๑ บท)

๘.  บทร้อยกรองนี้ (ในข้อ ๖) ให้ข้อคิดในเรื่องใด

ก.  การคบเพื่อน                              ข.  การดำเนินชีวิต

ค.  การรับประทาน                           ง.  การประกอบอาชีพ

(ตอบ ข. การดำเนินชีวิต

จากเนื้อหาของกลอนนะคะเขาพูดถึงเรื่องการใช้เงินใช่ไหมคะ ให้เรารู้จักอดออม ใช้เงินประหยัด ใช้เงินมากชีวิตจะลำบากนะคะ แล้วมันเกี่ยวกับการคบเพื่อนไหมนะ เกี่ยวกับการรับประทานอาหารหรือเปล่า เกี่ยวกับการประกอบอาชีพใช่ไหม ก็ไม่ใช่นะ เพราะฉะนั้นตอบ ข . การดำเนินชีวิต การประหยัดเงินเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตไงคะ)

๙.  มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท "ประจบ" ในที่นี้มีความหมายอย่างไร

ก.  เพิ่มให้เต็ม                                 ข.  ชิดติดต่อกัน

        ค.  เอาอกเอาใจ                               ง.  เข้ากันสนิท

(ตอบ ก. เพิ่มให้เต็ม

ประจบให้ครบ จากกลอนก็บอกแล้วว่าต้องทำให้ครบ แล้วยังไงมันถึงจะครบ คือเพิ่มนั่นเองค่ะ)

อ่านคำแนะนำหนังสือต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ ๑๐ – ๑๑

        เพื่อนรัก 

แนวเรื่อง วรรณกรรมเยาวชน 

พิมพ์ครั้งที่ ๒ 

ราคา ๑๘๐ บาท 

        การผจญภัยของสามสหายหญิงชาย ที่โชคชะตากำหนดให้มาพบกัน ด้วยความแก่นแก้วโลดโผน ทั้งสามจึงชวนการหนีออกจากบ้าน ทำให้ต้องเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์อันน่าตื่นเต้นสะพรึงกลัว และความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิต

 
๑๐.  ข้อใดเป็นข้อบกพร่องที่สุดของคำแนะนำหนังสือนี้

        ก.  ไม่แจ้งชื่อผู้แต่ง                            ข.  ไม่แจ้งชื่อผู้พิมพ์

        ค.  ไม่แจ้งชื่อสำนักพิมพ์                      ง.  ไม่แจ้งจำนวนหน้าของหนังสือ

(ตอบ ก. ไม่แจ้งชื่อผู้แต่ง

การแนะนำหนังสือนะคะ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ ชื่อหนังสือกับชื่อผู้แต่ง ไม่บอกแล้วจะรู้ไหมคะว่าใครแต่ง ถ้าเรารู้ทั้งชื่อหนังสือและคนเขียน มันจะง่ายต่อการค้นหาข้อมูลค่ะ)

๑๑.  ข้อใดเป็นหลักฐานแสดงว่าเรื่องเพื่อนรักเป็นวรรณกรรมที่ผู้อ่านให้ความสนใจ

        ก.  ชื่อเรื่อง                                    ข.  แนวเรื่อง

        ค.  ราคาของหนังสือ                       ง.  จำนวนครั้งในการพิมพ์

(ตอบ ง. จำนวนครั้งในการพิมพ์

จำนวนครั้งในการพิมพ์จะบอกถึงความนิยมของหนังสือเล่มนั้นค่ะ เพราะถ้าไม่ขายได้เยอะ คงไม่พิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะ เปลืองทรัพยากรค่ะ) 

 

 

 

edit @ 26 Jan 2011 15:19:22 by aomvila

edit @ 28 Jan 2011 13:30:02 by aomvila